Algemene voorwaarden CLA Sport


1. Jouw relatie met CLA Sport

1.1 Op jouw gebruik van de website van CLA Sport (hierna: de 'Website'), en op alle aan jou door CLA Sport op of via de Website te leveren CLA Sport producten, software en diensten, (hierna noemen we dit samen: de 'Dienst'), zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen jou en CLA Sport van toepassing. 'CLA Sport' betekent CLA Sport BV, gevestigd op Bovendijk 137, 3045 PC Rotterdam (Nederland).

1.2 Je juridische overeenkomst met CLA Sport bestaat uit: (A) de in dit document beschreven bepalingen, (B) het privacybeleid [Privacy Policy] van CLA Sport, (C) de informatie die op de website cla-sport.com, de bepalingen bij de gratis of betaalde abonnementen weergeeft, meer in het bijzonder de bepalingen rondom de commissie-afdracht.

1.3 De Voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen jou en CLA Sport in relatie tot je gebruik van de Dienst. Het is van belang dat je even de tijd neemt om de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

1.4 De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Dienst, met inbegrip van die gebruikers die ook Content plaatsen naar de Dienst. Met het begrip “Content” bedoelen we tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen die je met gebruikmaking van de Dienst kan combineren, bekijken, waartoe je toegang kunt verkrijgen of die je kunt plaatsen naar de Dienst.

 

2. Aanvaarding Voorwaarden

2.1 Om van de Dienst gebruik te maken, moet je eerst met de Voorwaarden akkoord gaan. Als je de Voorwaarden niet aanvaardt, mag je de Dienst niet gebruiken.

2.2 Je kunt de Voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg de Dienst te gaan gebruiken. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat CLA Sport je gebruik van de Dienst vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

2.3 Het is niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, als je - op grond van de wet van het land waarin je woont of van waaruit je de Dienst benadert of gebruikt - de afname en/of het gebruik van de Dienst is ontzegd, of dat het je in dat land op enige andere manier juridisch verboden is om de Dienst af te nemen en/of te gebruiken.

2.4 Je behoort voor je eigen administratie een eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren.

 

3. Wijziging Voorwaarden

Het is CLA Sport toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in het recht, regulatoire wijzingen, of wijzigingen in de functionaliteit die door de Dienst wordt aangeboden te effectueren. Bekijk daarom regelmatig de Voorwaarden. De gewijzigde versie van de Voorwaarden (de “Gewijzigde Voorwaarden”) zal worden gepubliceerd op deze webpagina of zal beschikbaar worden gemaakt binnen de Dienst (voor enige gewijzigde aanvullende voorwaarden). Als je niet akkoord gaat met de Gewijzigde Voorwaarden moet je het gebruik van de Dienst staken. Door gebruik te blijven maken van de Dienst na de datum waarop de Gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd aanvaard je automatisch de Gewijzigde Voorwaarden.

 

4. CLA Sport accounts

4.1 Om bepaalde onderdelen van de Website of andere onderdelen van de Dienst te kunnen benaderen moet je een CLA Sport account aanmaken. Daarbij verlangen we van je dat je juiste en volledige informatie verstrekt. Het is van belang dat je het wachtwoord voor je CLA Sport account op een veilige plaats bewaart en geheimhoudt.

4.2 Je moet CLA Sport onmiddellijk op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van je CLA Sport account waarvan je op de hoogte raakt.

4.3 Je gaat ermee akkoord dat alleen jij (jegens CLA Sport en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op jouw CLA Sport account plaatsvinden.

 

5. Algemene beperkingen aan het gebruik

5.1 CLA Sport verleent je bij dezen toestemming om jezelf toegang te verstrekken tot de Dienst en om deze te gebruiken op de expliciete voorwaarden die we hierna opsommen. Je gaat ermee akkoord dat, als je je niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van (jouw verplichtingen onder) de Voorwaarden.

A. Je mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CLA Sport op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website of de Dienst verspreiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Content, tenzij CLA Sport je met de functionaliteit die wordt geboden door de Dienst, tot verspreiding in staat stelt.

B. Het is je niet toegestaan om enig gedeelte van de Website te wijzigen of aan te passen

C. Je mag niet met andere technieken en/of middelen dan die de Website zelf biedt, of de eventuele andere middelen die CLA Sport uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen, Content benaderen.

D. Het is je niet toegestaan om die beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Dienst of die andere onderdelen te (proberen) omzeilen, onklaar te maken of op een andere manier daarin in te grijpen, die: (i) het gebruik of het kopiëren van Content belemmeren of beperken; of (ii) het gebruik van de Dienst of de via de Dienst toegankelijke content beperken.

E. Alleen als je CLA Sport’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring hebt gekregen, is het toegestaan om voor de volgende zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Dienst:

i. het verkopen van toegang tot de Dienst; en/of

ii. het verkopen van advertenties, sponsoractiviteiten of promoties geplaatst op of binnen de Dienst of Content;

F. Toegestaan zakelijk gebruik omvat: (i) het plaatsen van originele content in CLA Sport; en enig gebruik uitdrukkelijk schriftelijk door CLA Sport is goedgekeurd;

G. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet beperkt tot een robot, spider of offline reader, waarmee via de Dienst over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van CLA Sport worden verstuurd dan iemand normaal gesproken in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.

H. Je mag geen persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Website en/of een Dienst verzamelen (waaronder we ook de CLA Sport accountnamen verstaan).

5.2 Je gaat ermee akkoord dat je altijd gedurende je gebruik van de Dienst alle overige bepalingen van de Voorwaarden en de gebruiksrichtlijnen van CLA Sport in acht zult nemen.

5.3 CLA Sport verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, maar geen caches of archieven van dat materiaal. CLA Sport behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

5.4 CLA Sport is zich voortdurend aan het vernieuwen om haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door CLA Sport te verlenen Dienst van tijd tot tijd, zonder dat we je het vooraf laten weten, kan veranderen.

5.5 Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing begrijp je en ga je ermee akkoord dat CLA Sport geheel naar eigen goeddunken en zonder je vooraf te informeren de verlening aan jou of aan de gebruikers in het algemeen van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. Je mag altijd stoppen met het gebruiken van de Dienst. Daarvan hoef je CLA Sport niet speciaal op de hoogte te stellen.

5.6 Je gaat ermee akkoord dat alleen jij verantwoordelijk bent voor (en dat CLA Sport jegens jou of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van je verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die CLA Sport eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

 

6. Links vanaf CLA Sport

6.1 In de Dienst kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan CLA Sport toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. CLA Sport heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

6.2 Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat CLA Sport niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

6.3 Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat CLA Sport niet aansprakelijk is voor de schade die je eventueel lijdt als gevolg van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

6.4 CLA Sport raadt je aan om bij het verlaten van de Dienst goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door jou bezochte website.

 

7. Het beëindigen van je relatie met CLA Sport

7.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door jou of CLA Sport zoals hierna vermeld worden beëindigd.

7.2 Indien je jouw juridische overeenkomst met CLA Sport wil beëindigen, dan kan dat altijd door middel van: (a) kennisgeving aan CLA Sport; en (b) het sluiten van je CLA Sport account. Bedoelde (schriftelijke) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van CLA Sport zoals dat aan het begin van de onderhavige voorwaarden is vermeld, of per e-mail naar info@CLA-sport.com.

7.3 Het is CLA Sport altijd toegestaan om haar juridische overeenkomst met jou te beëindigen, als:

A. Je een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (of je hebt gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat je niet van plan of in staat bent om de Voorwaarden na te leven);

B. CLA Sport daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Dienst aan jou onrechtmatig is of wordt);

7.4 CLA Sport is gerechtigd haar juridische overeenkomst met je te beëindigen indien:

A. CLA Sport ertoe overgaat om geen Dienst meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin je woont of van waaruit je van de Dienst gebruikmaakt; of

B. de verlening van de Dienst aan jou door CLA Sport, naar de mening van CLA Sport, niet langer commercieel haalbaar is

CLA Sport zal in elk van de gevallen onder A of B van dit artikel 11.4, waar mogelijk, redelijke kennisgeving geven van een dergelijke beëindiging.

7.5 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan jij en CLA Sport hebben geprofiteerd, waaraan jij en CLA Sport onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) of waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

7.6 De consument kan de overeenkomst met CLA Sport gedurende 14 dagen na aanvang zonder opgave van redenen ontbinden. CLA Sport mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. CLA Sport stuurt na de melding van herroeping een ontvangstbevestiging en vergoedt de betalingen van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag dat de betreffende herroeping gemeld is. Het herroepingsrecht is niet van toepassing als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


8. Uitsluiting van garanties

8.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar je als consument altijd recht op hebt en die je niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.

8.2 De Dienst wordt verleend in de toestand waarin deze zich bevindt [as is]. CLA Sport geeft met betrekking daartoe aan jou geen enkele garantie of conformiteit af.

8.3 Met name verklaart of garandeert CLA Sport niet aan jou dat:

A. je gebruik van de Dienst aan jouw eisen zal voldoen;

B.je gebruik van de Dienst onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;

C. eventuele door jou door je gebruik van de Dienst verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of

D. fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de Dienst aan jou verstrekte software zullen worden hersteld.

8.4 Op de Dienst zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen over bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd.

 

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van CLA Sport voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van CLA Sport.

9.2 Behoudens de algemene, in lid 9.1 hierboven neergelegde bepaling is CLA Sport ten opzichte van jou niet aansprakelijk voor:

A. de indirecte of gevolgschade die je eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door jou te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of

B. de schade die je eventueel lijdt als gevolg van:

i. het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen jou en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Dienst verschijnen;

ii. veranderingen die CLA Sport eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties);

iii. de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met behulp van of door middel van jouw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden communicatiegegevens;

iv. het feit dat je niet de juiste accountinformatie aan CLA Sport hebt verstrekt; en/of

v. het feit dat je je wachtwoord of de nadere bijzonderheden over je CLA Sport account niet op een veilige plaats hebt bewaard en/of geheim hebt gehouden.

9.3 De in lid 9.2 hierboven neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van CLA Sport gelden ongeacht of CLA Sport van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

 

10. Algemene juridische bepalingen

10.1 Je gaat ermee akkoord dat het CLA Sport is toegestaan om kennisgevingen aan je te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen over wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post of het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst.

10.2 Je gaat ermee akkoord dat, indien CLA Sport een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover CLA Sport op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van CLA Sport, en dat die rechten of (rechts)middelen CLA Sport nog steeds ter beschikking staan.

10.3 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen gewoon geldig en afdwingbaar blijven.

10.4 Op de Voorwaarden, alsmede op je relatie met CLA Sport als gevolg van die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Jij en CLA Sport komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Rotterdam voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Toch ga je ermee akkoord dat het CLA Sport evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).